V letošním školním roce máme při naší škole 5 oddělení školní družiny s celkovým počtem 150 dětí.

O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Pavlína Hájková, Zuzana Hučková, Jana Lukašíková, Radka Stojaspalová a vedoucí vychovatelka Jana Turčínová. Dítě je do ŠD přijato na základě vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku.

Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem, pravidelně se s dětmi účastníme okrskových soutěží školních družin, akcí školy (školy v přírodě, dílničky…), podílíme se na výzdobě budovy. Ke své činnosti využíváme 1 dobře vybavenou hernu a 4 třídy, za příznivého počasí využíváme přilehlý park. ŠD je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Snažíme se vytvořit podmínky pro zájmové vyžití dětí, radost, rozvoj specifického nadání, pomáháme dětem překonávat jejich problémy. Naším cílem je, aby naše školní družina byla harmonická, děti v ní byly uvolněné a též komunikace se zákonnými zástupci a učiteli aby byla na dobré úrovni. Pro zpestření činnosti mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky, které pracují na naší škole převážně pod vedením našich vychovatelek.