Od nového školního roku 2019/2020 nabízí naše škola přípravu na zkoušky z ruského jazyka (The Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному) (TORFL/ТРКИ).

Zkouška TORFL-ТРКИ  je uznávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. TORFL-ТРКИ  je zanesena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek. ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2).

Diplomy TORFL-ТРКИ  jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje šest kompetencí: poslech, porozumění psanému textu, vlastní písemný projev, ústní projev, slovní zásobu, čtení.

Zájemce o zkoušku TORFL-ТРКИ si může sám zvolit úroveň zkoušky dle své jazykové pokročilosti a není třeba skládat všechny úrovně postupně. Úspěšné složení zkoušek TORFL-ТРКИ   umožní oficiálně prokázat úroveň ovládnutí ruského jazyka. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití lze najít při dalším studiu na středních a vysokých školách.

 

Příprava ke zkouškám:
Kromě hodin RJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se žáci připravují na zkoušky v odpoledních hodinách (1x - 2x týdně), které vede aprobovaná vyučující RJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté mohou rodiče na základě svého rozhodnutí své dítě přihlásit ke složení zkoušky.


Ve školním roce 2020/2021 platí následující nabídka hodin TORFL:

  7.00-7.45 14.00-14.45   14.45-15.30
 Pondělí      
 Úterý    6.-7. ročník - Mikuláštíková  
 Středa  8.-9. ročník - Mikuláštíková    
 Čtvrtek       
 Pátek       


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Ladislavu Mikuláštíkovou (mikulastikova@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 65,- Kč/žáka (tj cca 1.755,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2020/2021 realizovány.

 

Mgr. Ladislava Mikuláštíková, koordinátor zkoušek