Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

(Poslední úprava: 30.11.2020 11:12 hod.)

 

1. Název

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je město Uherské Hradiště. Příspěvková organizace vznikla dne 01.01.2001 na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 134/11/Z/2000 ze dne 29.08.2000.

Hlavní účel

 1. Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny, školního klubu a školní družiny.
 2. Základní škola poskytuje dle svého školního vzdělávacího programu rozšířenou výuku cizích jazyků. V rámci své hlavní činnosti může rovněž poskytovat mimo dobu vyučování nadstandardní jazykové vzdělávání – tj. přípravné jazykové kurzy vedoucí k absolvování jazykových zkoušek.
 3. Další poslání základní školy jsou zakotvena v čl. 33 Listiny základních práv a svobod a v čl. 28, 29 Úmluvy o právech dítěte.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právnická forma příspěvková organizace
Právnická osoba zřízena na dobu neurčitou
Ředitel školy Mgr. Jan Vorba (statutární orgán právnické osoby)
Zřizovatel školy Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
  www.mesto-uh.cz

 

3. Organizační struktura školy od 01.01.2019

Schéma

 

4. Kontaktní spojení

Adresa školy (fakturační adresa)

Základní škola UNESCO
příspěvková organizace
Komenského náměstí 350
686 62 Uherské Hradiště

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kancelář školy
Bronislava Otrusinová, hospodářka
Komenského náměstí 350
686 62 Uherské Hradiště

Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláře školy - pracovní dny (s výjimkou letních prázdnin):
07:30-11:00 hod. a 13:00-15:00 hod. pondělí - čtvrtek
07:30-11:00 hod. pátek

Telefonní čísla

572 432 826

Kontakty

Adresa internetové stránky

www.zsunesco.cz

Adresa e-podatelny

e-mail: zsunesco@zsunesco.cz

Datová schránka

ID datové schránky: xfrmtqr

Další elektronické adresy

Kontakty

 

5. Případné platby lze poukázat

KB, číslo účtu: 27-6687190257/0100

 

6. IČ

70436070

 

7. DIČ

CZ70436070 (nejsme plátci DPH)

 

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Doklad o jmenování ředitele do funkce
 • Školní vzdělávací program ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV
     Jazykové zaměření
     Přírodovědné zaměření
 • Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvkové organizaci
 • Školní vzdělávací program ZŠ UNESCO pro školní klub

Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele do funkce je k nahlédnutí u ředitele školy. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí u ředitele školy a je také vyvěšen na nástěnkách v obou budovách: při vstupu do budovy Hradební a u kanceláří zástupců ředitele v budově Hlavní. Tamtéž je dispozici ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2023 je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele.

 

9. Žádosti o informace

Pracovník určený k poskytování informací

Mgr. Jan Remeš, tel. 572 432 821
e-mail: remes@zsunesco.cz

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Směrnice pro poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovník určený k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a žádostí

a) ředitel školy - Mgr. Jan Vorba, pro případ jeho nepřítomnosti
b) statutární zástupce ředitele školy - Mgr. Dagmar Janásová

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Podat stížnost, podnět či žádost lze prostřednictvím kanceláře školy (Komenského nám. 350, 686 62 Uherské Hradiště), a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Směrnice pro vyřizování stížností

 

11. Opravné prostředky

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

 

12. Formuláře

Vzory žádostí

 

13. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací

Školní poradenské pracoviště

Portál veřejné správy

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vybrané právní předpisy

Školní řád - účinnost od 01.09.2020, Školní řád - Dodatek č. 1 - účinnost od 06.10.2020

Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2018

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2018

Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01.09.2019

 

15. Úhrada za poskytování informací

Sazebních úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50
    A3 jednostranné 3,00
2. Tisk A4 černobílé 3,00
    A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   Bezplatné
7. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací   200 Kč/hod.


Směrnice pro poskytování informací

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V průběhu posledních dvou let nebylo žádné usnesení vydáno.

 

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv nejsou

Výhradní licence nejsou

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Výroční zprávy od šk. r. 2004/2005

 

18. GDPR – obecná informace o zpracování osobních údajů

(V Uherském Hradišti dne 24.05.2018)

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace (dále "příspěvková organizace") je příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)     zápis k základnímu vzdělávání,

2)     zajištění základního vzdělávání,

3)     zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu,

4)     zajištění školního stravování.

 

Kontaktní adresa správce:

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, adresa Komenského nám. 350, 686 62  Uherské Hradiště, IČ: 70436070, telefon: +420 572 432 826, e-mail zsunesco@zsunesco.cz, ID datové schránky: xfrmtqr.

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Komenského nám. 350, 686 62 Uherské Hradiště, IČ: 70436070, telefon: +420 572 432 826, e-mail poverenec@zsunesco.cz, ID datové schránky: xfrmtqr.

Jmenovaný pověřenec: Ing. Martina Blahová (od 11.06.2018)

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci dané akce (např. výstava, koncerty, soutěže či další kulturní akce) pořádané příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

19. Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací na webové stránce www.zsunesco.cz je v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
 • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
 • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru – slavik@zsunesco.cz .