Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti je úplnou základní školou, která má ve školním roce 2019/2020 670 žáků ve 25 třídách. Plnění školního vzdělávacího programu zajišťuje 45 kvalifikovaných učitelů. V rámci školního poradenského pracoviště pracuje tým sestavený z výchovného poradce, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.

Charakteristika a zaměření ŠVP - "Škola – místo, kde jsem rád."

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli jen encyklopedickým vědomostem, ale také pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě ve 21. století.
Veškerá školní i mimoškolní práce přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti každého žáka, k podpoře jejich talentu a nadání, k motivaci vzdělávat se a poznávat, získávat sebedůvěru.


Síť přidružených škol UNESCO

Od roku 1967 je škola zařazena do sítě přidružených škol UNESCO. Každým rokem se úspěšně zapojuje do projektů vyhlašovaných touto organizací.


Cambridge English Schools

Od roku 2018 je škola zařazena po tříleté úspěšné kandidatuře do mezinárodního programu Cambridge English Schools.


Výuka cizích jazyků

Dle našeho školního vzdělávacího programu se žáci naší školy mohou již od prvního ročníku na 1. stupni intenzivně věnovat prvnímu cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku časová dotace 2 hodiny týdně.
Od 3. ročníku žáci pokračují ve výuce prvního cizího jazyka s časovou dotací 4 hodiny týdně. Na základě současného zájmu žáků a rodičů má prioritu anglický jazyk.

Od 6. ročníku na 2. stupni si pak žáci podle svého zájmu zvolí zaměření jazykové, nebo přírodovědné.

Jazykové zaměření nabízí dětem studium druhého cizího jazyka – anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského, a to třemi hodinami týdně v 6., 7. a 9. ročníku a čtyřmi hodinami týdně v 8. ročníku, přičemž pokračuje studium prvního cizího jazyka v dotaci tří hodin týdně v 6. a 7. ročníku a čtyřmi hodinami týdně v 8. a 9. ročníku.
Výuka je doplněna o konverzace v cizích jazycích.

Žáci mají možnost navštěvovat mimo dobu vyučování nadstandardní přípravné jazykové kurzy vedoucí k absolvování jazykových zkoušek a následně tyto zkoušky na naší škole složit:

Každoročně pořádáme několik zahraničních výjezdů zaměřených na poznání cizích zemí a zdokonalení se v jednotlivých jazycích. Nejčastěji se jezdí do Velké Británie, Francie, Švýcarska, Itálie, Monaka, Německa či Rakouska.

Zúčastňujeme se rovněž celé řady mezinárodních projektů a programů, např. Erasmus+, které umožňují našim nejlepším žáků cestovat po partnerských školách v celé Evropě.


Přírodovědné zaměření

Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na přírodní vědy, přičemž nosnými jsou Přírodovědný seminář a Matematicko-fyzikální seminář. Hodinová dotace 1. cizího jazyka je stejná jako v jazykovém zaměření.


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Jsme otevřeni žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i se sociálním znevýhodněním.
Náš speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky.
Rovněž se zabýváme významnějšími možnostmi vzdělávání žáků mimořádně nadaných, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení.


Školní poradenské pracoviště

Ve škole pracuje tým sestavený z výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.


Výsledky vzdělávání našich žáků

Naše škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků ve vzdělávání, které podmiňují jejich zájem o další studium a výběr střední školy. 


Naši absolventi